TURKEY CLUB

house-smoked turkey, tomato, lettuce, bacon, cheddar, green goddess mayo, pretzel bun 14.95