TURKEY CLUB

house-smoked chilled turkey, tomato, lettuce, bacon, cheddar, green goddess mayo, pretzel bun 15.29